Winamax
Terminé
Résultats

Description


Argent réel Inscription avec ticket possible Tournoi régulier


Buy-in : 0,90 €

Bounty : 0,90 €

Rake : 0,20 €


Début du tournoi : 08-09-2023 11:45

Fin du tournoi : 08-09-2023 13:37


Nombre d'inscriptions : 413

Nombre de re-entries : 107


Qualifiés du Day 2

Pos. Pseudo Jetons Re-entry
1Chatounti1 259 7971
2KOOL_ZEN1 258 8970
3SuceMaPile1 024 8340
4OS2pouLeT925 4621
5KKouett835 2820
6-KIWI-635 4321
7Galinho8613 2880
8JJpeteMoiLQQ421 0580
9PrendmAmAin378 0191
10nico10_13338 2100
11pot-fleur08309 1410
12Octopoustou192 4080
13Franckito1368 1720
1

ChatountiGains 1 259 797Re-entry 1

2

KOOL_ZENGains 1 258 897Re-entry 0

3

SuceMaPileGains 1 024 834Re-entry 0

4

OS2pouLeTGains 925 462Re-entry 1

5

KKouettGains 835 282Re-entry 0

6

-KIWI-Gains 635 432Re-entry 1

7

Galinho8Gains 613 288Re-entry 0

8

JJpeteMoiLQQGains 421 058Re-entry 0

9

PrendmAmAinGains 378 019Re-entry 1

10

nico10_13Gains 338 210Re-entry 0

11

pot-fleur08Gains 309 141Re-entry 0

12

OctopoustouGains 192 408Re-entry 0

13

Franckito13Gains 68 172Re-entry 0

Places payées - Prizepool : 743,40 €

Pos. Pseudo Gains Bounty Re-entry
14madozzzzzz784,31 €9,73 €0
15Guirito-133,37 €5,18 €1
16Crazy_Fox3,37 €7,61 €1
17Zehoox63,37 €4,37 €0
18jeffous2,76 €5,86 €1
19Kirifish72,76 €8,05 €0
20M. GLOUTON2,76 €3,09 €0
21-nuAAge-2,76 €0,45 €0
22Gonzi_132,76 €1,36 €0
23VASY_BOITE2,76 €0,90 €0
2420129ToVegas2,36 €3,09 €0
25Loop-ping2,36 €2,25 €0
26gougou20222,36 €0,79 €0
27hkcbzh2,36 €1,81 €1
28Chusi_1142,36 €3,99 €0
29JaKston2,36 €1,01 €0
30RegisOSquare2,13 €0,68 €0
31Backy-le-sdf2,13 €6,20 €0
32Mohelaa2,13 €0,00 €0
33hache2os2,13 €2,87 €0
34LunAA-TTiKKa2,13 €3,82 €0
35DONKEYFISH262,13 €3,95 €0
36JJust-in2,01 €2,03 €0
37Kalendrok2,01 €4,96 €1
38Sarazzz2,01 €1,92 €1
39MMAOMM2,01 €0,45 €1
40KissMeBaby2,01 €4,74 €0
41Dominatti2,01 €2,25 €1
42VivreLibre2,01 €0,90 €0
43Charizardo2,01 €0,45 €0
44Charmeuse2,01 €2,14 €1
45sintos2,01 €1,81 €0
46Jo_mino572,01 €0,45 €0
47alexire522,01 €4,28 €1
48Iceman262602,01 €0,45 €1
49X7-Arr0w-X42,01 €2,25 €0
50rancala2,01 €1,35 €0
51futvolero2,01 €0,45 €0
52eshuniwe2,01 €1,35 €0
14

madozzzzzz78Gains 4,31 €Bounty 9,73 €Re-entry 0

15

Guirito-13Gains 3,37 €Bounty 5,18 €Re-entry 1

16

Crazy_FoxGains 3,37 €Bounty 7,61 €Re-entry 1

17

Zehoox6Gains 3,37 €Bounty 4,37 €Re-entry 0

18

jeffousGains 2,76 €Bounty 5,86 €Re-entry 1

19

Kirifish7Gains 2,76 €Bounty 8,05 €Re-entry 0

20

M. GLOUTONGains 2,76 €Bounty 3,09 €Re-entry 0

21

-nuAAge-Gains 2,76 €Bounty 0,45 €Re-entry 0

22

Gonzi_13Gains 2,76 €Bounty 1,36 €Re-entry 0

23

VASY_BOITEGains 2,76 €Bounty 0,90 €Re-entry 0

24

20129ToVegasGains 2,36 €Bounty 3,09 €Re-entry 0

25

Loop-pingGains 2,36 €Bounty 2,25 €Re-entry 0

26

gougou2022Gains 2,36 €Bounty 0,79 €Re-entry 0

27

hkcbzhGains 2,36 €Bounty 1,81 €Re-entry 1

28

Chusi_114Gains 2,36 €Bounty 3,99 €Re-entry 0

29

JaKstonGains 2,36 €Bounty 1,01 €Re-entry 0

30

RegisOSquareGains 2,13 €Bounty 0,68 €Re-entry 0

31

Backy-le-sdfGains 2,13 €Bounty 6,20 €Re-entry 0

32

MohelaaGains 2,13 €Bounty 0,00 €Re-entry 0

33

hache2osGains 2,13 €Bounty 2,87 €Re-entry 0

34

LunAA-TTiKKaGains 2,13 €Bounty 3,82 €Re-entry 0

35

DONKEYFISH26Gains 2,13 €Bounty 3,95 €Re-entry 0

36

JJust-inGains 2,01 €Bounty 2,03 €Re-entry 0

37

KalendrokGains 2,01 €Bounty 4,96 €Re-entry 1

38

SarazzzGains 2,01 €Bounty 1,92 €Re-entry 1

39

MMAOMMGains 2,01 €Bounty 0,45 €Re-entry 1

40

KissMeBabyGains 2,01 €Bounty 4,74 €Re-entry 0

41

DominattiGains 2,01 €Bounty 2,25 €Re-entry 1

42

VivreLibreGains 2,01 €Bounty 0,90 €Re-entry 0

43

CharizardoGains 2,01 €Bounty 0,45 €Re-entry 0

44

CharmeuseGains 2,01 €Bounty 2,14 €Re-entry 1

45

sintosGains 2,01 €Bounty 1,81 €Re-entry 0

46

Jo_mino57Gains 2,01 €Bounty 0,45 €Re-entry 0

47

alexire52Gains 2,01 €Bounty 4,28 €Re-entry 1

48

Iceman26260Gains 2,01 €Bounty 0,45 €Re-entry 1

49

X7-Arr0w-X4Gains 2,01 €Bounty 2,25 €Re-entry 0

50

rancalaGains 2,01 €Bounty 1,35 €Re-entry 0

51

futvoleroGains 2,01 €Bounty 0,45 €Re-entry 0

52

eshuniweGains 2,01 €Bounty 1,35 €Re-entry 0

Haut de page