Winamax


# Équipe Total Tournois
Tournoi # Pts
1 HYERES
http://hyerespokerclub.fr/
10 061,40
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 1 1 817,40
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 6 1 148,40
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 1 1 893,60
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 5 1 286,90
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 4 1 087,00
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 17 756,90
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 7 1 047,50
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 5 1 023,70
2 PC3V
http://www.pc3v.fr/
8 960,00
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 2 1 451,80
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 11 942,30
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 11 931,60
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 4 1 316,40
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 2 1 199,90
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 4 1 225,80
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 19 697,60
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 3 1 194,60
3 APP64
http://www.app64.com
8 782,60
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 18 732,90
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 1 1 383,90
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 9 1 064,40
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 3 1 357,20
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 11 956,70
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 11 928,50
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 5 1 119,70
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 2 1 239,30
4 ANGOUPOKER
http://www.angoulemepokerclub.fr/
8 684,80
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 3 1 269,60
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 15 729,80
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 5 1 116,20
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 2 1 384,90
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 16 854,40
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 3 1 310,60
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 8 1 040,60
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 8 978,70
5 PAU-POKER-CLUB
http://www.ppc64.com
8 626,30
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 5 1 226,30
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 9 1 041,40
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 18 728,00
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 9 1 087,40
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 8 995,70
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 2 1 405,50
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 6 1 110,80
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 4 1 031,20
6 RIVIERA
http://www.rivierapokerclub.fr/
7 890,40
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 25 609,00
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 2 1 311,00
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 6 1 102,50
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 30 548,50
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 1 1 557,90
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 14 814,20
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 13 951,90
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 7 995,40
7 SAINTES
7 868,30
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 26 597,00
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 8 1 083,90
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 3 1 417,10
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 12 923,20
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 3 1 139,90
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 9 1 054,10
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 17 712,00
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 9 941,10
8 ORLEANSPOKERCLUB
http://www.orleanspokerclub.org/joomla/
7 736,50
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 31 530,20
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 3 1 288,00
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 23 588,90
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 1 1 513,10
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 7 996,30
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 5 1 167,80
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 14 843,80
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 13 808,40
9 PARKPOKERCLUB
https://www.leparkpokerclub.com/
7 712,70
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 32 510,30
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 5 1 166,40
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 15 763,60
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 10 968,10
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 20 741,20
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 1 2 156,20
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 15 772,00
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 23 634,90
10 CORSICA-POKER-CLUB
http://corsicapoker.forumgratuit.fr/
7 690,50
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 7 1 119,40
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 14 880,80
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 10 1 037,00
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 7 1 174,40
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 25 651,40
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 13 847,10
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 10 975,70
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 6 1 004,70
11 BLOIS
http://bloispokerclub.exprimetoi.net
7 586,10
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 11 905,30
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 20 700,20
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 4 1 216,00
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 6 1 248,80
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 24 652,00
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 20 725,10
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 29 470,40
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 1 1 668,30
12 PC-TAIN-TOURNON
http://pokerclub.forumgratuit.org/
7 012,30
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 6 1 175,80
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 16 727,80
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 26 533,70
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 15 891,90
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 12 954,50
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 12 880,80
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 9 1 027,00
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 11 820,80
13 POKERENNES
http://www.pokerennes.fr/
6 905,80
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 9 1 062,70
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 38 343,70
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 13 861,80
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 17 810,60
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 18 844,70
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 24 670,00
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 1 1 456,80
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 10 855,50
14 POKERALYON
http://www.pokeralyon.com/
6 795,10
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 4 1 252,70
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 7 1 085,00
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 29 443,90
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 24 647,00
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 10 959,60
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 7 1 069,10
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 21 678,50
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 20 659,30
15 EUTEXASHOLDEM
www.eutexasholdem.forumpro.fr
6 659,70
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 20 708,70
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 26 583,80
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 2 1 545,50
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 23 667,30
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 13 952,80
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 31 534,60
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 11 965,20
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 17 701,80
16 VESOUL-HOLDEM
http://www.vhep.fr/
6 472,20
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 13 867,80
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 28 567,50
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 27 528,20
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 14 894,40
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 6 996,40
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 19 734,90
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 4 1 200,10
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 18 682,90
17 SEPT-CLUB
http://www.7poker.fr/
5 999,40
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 14 832,40
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 23 608,60
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 38 201,90
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 16 822,20
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 9 986,10
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 6 1 091,40
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 16 755,00
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 16 701,80
18 LCP94
5 893,40
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 19 713,10
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 35 400,90
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 19 700,50
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 22 680,50
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 5 1 081,70
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 8 1 065,30
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 23 604,90
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 21 646,50
19 LYONHOLDEM
https://www.lyonholdem.fr/
5 787,30
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 27 573,90
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 24 599,90
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 20 668,60
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 8 1 114,20
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 15 899,80
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 18 739,40
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 28 483,90
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 15 707,60
20 CAEN-POKER
http://www.caen-poker.com/
5 783,50
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 12 897,70
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 10 1 019,60
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 16 752,70
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 19 767,40
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 21 690,20
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 23 697,90
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 34 330,50
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 25 627,50
21 GRENOBLEPOKER
http://www.grenoblepoker.com/
5 744,60
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 35 352,10
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 37 356,90
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 7 1 088,90
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 21 703,10
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 26 566,50
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 26 637,10
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 3 1 227,00
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 12 813,00
22 LINIPOK
http://www.linipok.fr/
5 499,10
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 17 751,20
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 17 717,60
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 22 598,70
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 26 641,80
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 14 918,10
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 22 709,00
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 26 548,70
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 26 614,00
23 PROPOKER62
http://www.propoker62.fr/
5 395,80
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 8 1 096,90
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 4 1 174,60
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 14 792,60
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 35 394,20
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 17 851,20
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 27 621,00
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 38 128,30
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 34 337,00
24 POKERADUNKERQUE
http://pokeradunkerque.forum-actif.net/forum.htm
5 393,10
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 16 778,50
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 21 680,90
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 8 1 073,40
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 33 436,60
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 22 682,20
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 25 637,10
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 32 427,50
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 19 676,90
25 DIJONPOKER
http://dijonpoker.xooit.com/portal.php
5 220,70
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 24 610,60
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 19 703,90
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 28 488,40
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 31 522,10
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 27 545,30
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 16 764,00
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 12 957,60
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 24 628,80
26 BREST-HOLDEM
http://www.brestholdem.com/
4 933,40
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 15 825,60
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 12 940,40
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 31 398,40
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 18 780,00
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 31 381,50
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 30 538,00
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 30 467,00
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 28 602,50
27 VERSAILLES-TEXAS
4 744,70
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 34 466,80
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 30 488,30
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 30 426,90
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 25 644,60
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 29 418,70
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 33 432,50
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 2 1 344,10
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 31 522,80
28 MARSEILLE-HOLDEM
http://www.marseilleholdem.fr/
4 672,10
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 23 639,00
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 18 711,20
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 35 315,80
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 13 899,30
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 28 443,90
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 34 418,00
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 20 687,20
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 30 557,70
29 TREGOR-POKER-CLUB
http://www.tregorpokerclub.fr/
4 344,90
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 37 265,70
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 27 570,20
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 12 910,10
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 29 554,50
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 33 268,20
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 32 490,30
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 25 564,80
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 14 721,10
30 GATINE
http://www.gatinepokertour.fr
4 322,50
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 21 674,70
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 29 538,90
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 24 564,80
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 11 948,90
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 30 386,60
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 29 562,10
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 27 489,90
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 38 156,60
31 GRANDCHALONPOKER
http://grandchalonpoker.com/
4 316,90
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 30 548,50
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 32 446,10
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 34 325,40
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 20 743,40
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 10 978,40
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 18 701,60
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 29 573,50
32 OUESTPOKER
http://www.ouestpoker.fr/
4 217,40
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 33 482,70
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 25 587,50
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 17 744,90
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 32 485,70
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 19 770,90
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 21 712,00
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 31 433,70
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 0,00
33 VANVES-POKER-CLUB
3 637,50
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 29 552,60
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 36 384,70
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 21 607,80
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 40 17,00
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 34 228,50
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 28 611,70
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 22 632,00
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 27 603,20
34 BEZIERS
http://bezierspoker.forumpro.fr/
3 479,60
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 10 1 027,30
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 31 453,00
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 32 395,50
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 37 323,40
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 36 173,30
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 36 266,80
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 24 583,20
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 36 257,10
35 POKER-CHALONNAIS
http://forum.poker-chalonnais.com/
3 145,50
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 28 555,30
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 33 438,70
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 36 314,30
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 34 425,20
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 23 666,80
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 39 91,00
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 33 389,00
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 35 265,20
36 PROVENCE-POKER
http://www.provencepoker.fr
3 033,40
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 13 939,80
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 25 559,80
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 36 362,60
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 38 19,30
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 15 767,50
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 36 202,40
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 37 182,00
37 KILL-TILT
www.kill-tilt.fr
2 931,90
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 36 321,40
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 39 313,00
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 33 337,50
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 27 624,60
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 35 199,10
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 35 416,10
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 35 307,90
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 32 412,30
38 LGJ
http://www.lagarennepoker.fr
2 217,40
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 22 658,00
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 22 672,40
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 37 258,70
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 39 25,70
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 37 31,10
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 38 125,10
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 39 97,10
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 33 349,30
39 MORLAIX-PC
http://morlaixpokerclub.editboard.com
1 813,80
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 39 70,40
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 40 71,00
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 28 574,20
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 32 272,10
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 37 187,70
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 22 638,40
40 POKEREXCELLENCE
http://www.poker-excellence.com/
1 094,50
Ligue des Clubs - Division II(06/02/2020 21:00) 38 72,60
Ligue des Clubs - Division II(19/02/2020 21:00) 34 419,40
Ligue des Clubs - Division II(05/03/2020 21:00) 39 150,70
Ligue des Clubs - Division II(19/03/2020 21:00) 38 218,50
Ligue des Clubs - Division II(01/04/2020 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2020 21:00) 37 233,30
Ligue des Clubs - Division II(30/04/2020 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(13/05/2020 21:00) 0,00